středa 19. května 2010

Sadie RenwickSystém změny

Do této místnosti se ještě podívám, říká si mnoho z nás při návštěvě větší výstavy. Jak by se ale tvářili, kdyby se kóje mezitím změnila, měla jiný název a na stěně visel jiný obraz? Minimálně polovina z nás by tímto faktem byla rozhozena.

Cadie Renwick však nechtěla diváky dezorientovat, ale ukázat systém neustálé změny. Každá myšlenka diváka ukazuje dílo v novém kontextu a každý nový pohled umělce mění jeho původní koncept, dává výstavě jiného ducha. Oba dva prožívají „stálý vývoj“, tak zněl totiž přehodnocený název, kterou Cadie připravila pro Galerii 207.

Na stěně zde viselo přes sebe šest geometrických kreseb věnujících se prostoru a pohybu a významu, který pro člověka mají (the more you grasp it, the less you get it / čím víc to svíráš, tím míň to máš). Každou čtvrthodinu převěsila horní kresbu dospod a přepsala název na zdi. Výstava tak působila jako kalendář, během popíjení návštěvníků se několikrát obměnila a nenápadně se přerodila v nový tvar. Neustálá změna, neustálé přehodnocování, je systém nutný pro vývoj. Zatímco Cadie tento postup jen naznačila, mnozí umělci svá starší díla pálí, demolují, ničí. Nový výraz je pro ně jedinou pravdou. Je však možné v umění hledat autorovu osobní pravdu, když při jeho čtení dochází k tolika dezinterpretacím? Jedno dílo má množství významů podle počtu návštěvníků i podle množství jejich pohledů a myšlenek spjatých s dílem. Osobní pravda díla se neustále mění a to jak se změnou diváka tak i s postupujícím časem, v němž k dílu přistoupí. Jediné, čím si můžeme být jisti je systém změny, „constant progress“.

Filip Jak

System of alteration

"I will come into this room and look again," say a lot of us when visiting bigger exhibitions. How would we react though, if one of the rooms got changed in between, had a different title, and there was a different image (picture) hung on the wall?

At least half of us would be confused by this.

Sadie Renwick didn´t want to disorient the audience, but to show a system of eternal alteration. Each thought of the viewer shows the work of art in a new context and each of the new gazes (views) of the artist changes its original concept. This gives the exhibition a different esprit (spirit). Both the viewer and artist are experiencing "constant progress". This was the rethought title of the exibition, which Sadie prepared for Gallery 207.

On the wall were hanging a criss-cross of six geometrical drawings, each giving attention to the space, the movement, and the meaning they have for a human (the more you grasp it, the less you get it). Every quarter of an hour she replaced the visible drawing with one from underneath it and rewrote the title on the wall. The exhibition was effective as a calendar, during the sipping of the visitors it changed several times and it's shape was furtively recreated as a new one. Constant alteration and constant re-evaluation are the systems necessary for progress. While with Sadie this method was only denoted, a good number of artists burn their older works, destroy them. New expression becomes, for them, the only truth. Is it possible though viewing art to search for an author´s individual truth, while when viewing in their work, so many misinterpretations are made? One work of art has a multitude of meanings, according to the multitude of visitors and the multitude of their views and thoughts adherent to the work of art. Personal truth of the work of art is constantly changing. Namely by the change of the viewer, and also by proceeding time, in which the viewer comes forward in the art work.The only thing we can be sure of is the system of alteration, "constant progress".


Změněný název výstavyCelkový pohled do galerie
"Swolen Cog" kresba na papíře, 40x 50 cm


"Balancing as Much as Possible on", kresby na papíře 45x 55 cm"Explosion / Iplosion" , kresba na papíře 55 x 40cm


"A Loose Sequeeze", kresba na papíře 45 x 50cm"From A → B", kresba na papíře 45 x 55 cm


"The More You Grasp it The Less You",kresba na papíře 40 x50cm

popisky, tužka na zdi


Autorka

Žádné komentáře: