čtvrtek 17. května 2012

KW: Nineteennintynine

Příliš hlučná emoce nostalgického gesta
 
Malíř Igor Korpaczewski, vystavující zpravidla pod zkratkou KW, je v českém uměleckém prostředí všeobecně znám od počátku devadesátých let. Korpaczewského rukopis oplývá svou formální ortodoxií. Zásadním měřítkem je téměř vždy figura. A to paradoxně i tehdy, když se jedná například o závodní automobil. Věci, stejně jako figury či portrétní busty obkličuje „cézanovsky“ poctivé zacházení s barevnou skvrnou, malířská lehkost i dřina současně. Jeho malba je do určité míry přesná a soustředěná, avšak pod lupou skutečného významu slova „soustředěná“ lze pozorovat i pravý opak.

Igor Korpaczewski je, mimo jiné, znám i pro své monumentální exteriérové a interiérové realizace. S maximálním využitím jednoduchých prostředků a malířských zásahů je schopen vytvořit kompaktní výsledek velkorysých rozměrů. Ale ať už se jedná o malby na fasádách domů či na plátnech nebo papíru, je takřka vždy důležité jeho osobní propojení s objektem zobrazení. Figury, automobily nebo hlavy jako by se odvolávaly na hranice mezi vnímáním a podvědomím, spánkem a smrtí, tělem a jeho momentální existencí, obrazností heroismu a patosu. To vše vždy vyjadřuje prvek výrazového zacházení s barvou, s jejím „emocionálním zabarvením“ v téměř goetheovském, romantizujícím smyslu. Je to autorská touha pronášet prožitou malířskou práci jako promluvu o nadreálném sdělení. Figurativní symbolika zahalená do emocionálně chápané barevné funkce.

Při příležitosti si KW vzpomněl na jednu ze svých prací z roku 1999. Tu tehdy vytvořil jako pozadí pro performance jiných umělců. Rozměrné plátno plně vykrylo dvě ze stěn Galerie 207. Je pokryto nekonkrétními barevnými zásahy-skvrnami a šmouhami, které se na mnoha místech mísí a vzdalují a kontrastně diferencují. Tu a tam vzniká špína, plátno je krabaté, jeho povrch je zvrásněn časem, lze narazit na fragmenty čísel a podobně. Zkrátka, plocha plátna je důkazem zcela pocitového zabarvení, záznamu vnitřní situace pro situaci vnější. Navíc rezonuje s anglickým přepisem letopočtu, kdy malba vznikla. Výsledkem je čirá nostalgie. 

Stejně jako u ostatních děl nebo cyklů, dává Korpaczewski i této výstavě anglický název. Ty pocházejí často z hudebních skladeb nebo textů (nutno zmínit, že Korpaczewski sám se hudbě věnuje paralelně s malbou). Údernost emoce či významová rovina tak mají získat na síle. Vzniká dvojí vrstva ataku na divákovy smysly: citově zabarvený charakter malby a nadnesené gesto jejího názvu. Paradoxem však občas zůstává, že napříč soustředěným malířským postojem se Korpaczewského obrazy dostávají do střetu s opakováním emoce, ba snad patosu, který se blíží sentimentu. Obraz je zcela v pořádku z pohledu na malbu jako svého druhu práci, která vyžaduje citlivé soustředění za účelem „namalování“ určitého záměru, formulace bez zbytečných dodatků. Na druhé straně je nutné přiznat přežití se vlastní formy, kterou je sdělován „jen“ emocionální prožitek. Nelze se, myslím, odvolávat stále na táž nostalgická místa, ať už je to v krajině naší lidské nebo umělecké paměti. Protože formou je to návrat povrchový. Takový způsob návratu směřuje k přecitlivělosti a tím i k opomíjení vnitřní struktury přítomnosti. Dnešní mapa malířského výrazu se prostě zřejmě liší od té z roku 1999 a možná i později.  

Radim Langer

foto Ondřej Čech

Žádné komentáře: